Publikacje jubileuszowe Wydawnictw UW

 

prezentacja_wydawnictwa_baner

 

Z okazji Jubileuszu 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego Wydawnictwa UW przygotowały serię Monumenta Universitatis Varsoviensis, której poszczególne woluminy omawiają historię uczelni w XIX–XXI w. oraz dzieje poszczególnych dyscyplin naukowych na UW, a także prezentują sylwetki rektorów UW i jego najwybitniejszych profesorów. Osobne tomy poświęcone są losom uczelnianych gmachów oraz dziejom Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Nakładem Wydawnictw UW ukazały się  też inne  publikacje związane z Jubileuszem, w tym wspomnienia pracowników UW Nasz UniwersytetUniwersytecka Książka Kucharska, a nawet kryminał Tadeusza Cegielskiego Głowa. Opowieść nocy zimowej, którego akcja dzieje się w środowisku naszej uczelni dzisiaj i dwieście  lat temu!

 

Wykaz publikacji jubileuszowych:

 

Seria Monumenta Universitatis Varsoviensis

Uniwersytecka książka kucharska

Tadeusz Cegielski, Głowa. Opowieść nocy zimowej

Nasz Uniwersytet. Wspomnienia pracowników Uniwersytetu Warszawskiego

 


 

OFERTA SPECJALNA:

obowiązuje do 31 stycznia 2017 r.

 

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego oferują jednostkom organizacyjnym UW całą serię Monumenta Universitatis Varsoviensis, której cena katalogowa wynosi 1125 zł – w cenie promocyjnej: 745 zł (z rabatem 30%). 

 

1170 x 450 pxl 01 (1)

 

Oferta specjalna dotyczy także trzech poniższych publikacji:

  • Tadeusz Cegielski, Głowa. Opowieść nocy zimowej  w cenie promocyjnej: 19 zł
  • Uniwersytecka książka kucharska  w cenie promocyjnej: 23 zł
  • Nasz Uniwersytet. Wspomnienia pracowników Uniwersytetu Warszawskiego  w cenie promocyjnej: 30 zł

 

1170 x 450 pxl 02 (1)

 

Ceny obejmują bezpłatną dostawę pod wskazany w zamówieniu adres.

Oferta specjalna obowiązuje do 31 stycznia 2017 r.

 

Zamówienia prosimy składać:

  • na adres e-mailowy: dz.handlowy@uw.edu.pl,
  • lub listownie na adres: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa.

 


 

SERIA MONUMENTA UNIVERSITATIS VARSOVIENSIS

 

Monumenta Universitatis Varsoviensis to seria publikacji jubileuszowych przygotowywana na dwóchsetlecie Uniwersytetu Warszawskiego, licząca szesnaście woluminów. Trzy z nich zawierają syntetyczne ujęcie dziejów uczelni w XIX, XX i pierwszych dekadach XXI w., dalszych sześć prezentuje sylwetki najwybitniejszych spośród nieżyjących profesorów Uniwersytetu Warszawskiego. Osobny tom poświęcony jest rektorom uczelni. Kolejne dotyczą historii i najważniejszych osiągnięć poszczególnych dyscyplin naukowych na UW, losów uczelnianych budynków oraz dziejów Biblioteki Uniwersyteckiej. Większość tomów wydano w maju 2016 roku, kolejne będą się ukazywać sukcesywnie do roku 2018.

 

prezentacja_wydawnictwa

 

Spis woluminów:

 

 

E-BIBLIOTEKA SERII MONUMENTA UNIVERSITATIS VARSOVIENSIS:

 

Na stronie e-biblioteki Monumenta Universitatis Varsoviensis można czytać on-line, a także pobrać pliki: PDF, MOBI, EPUB. Zapraszamy do lektury! Historia naszej Alma Mater jest imponująca!

Odwiedź e-bibliotekę Monumenta Universitatis Varsoviensis

 

logo_monumenta-01

 

 

CYKL DZIEJE UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

 

 

prezentacja_wydawnictwa_gr

 

W latach 1907–1913 ukazało się czterotomowe opracowanie Józefa Bielińskiego Królewski Uniwersytet Warszawski (1816–1831); w latach 1981–1982 wydano dwutomowe Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego (red. S. Kieniewicz, A. Garlicki). Każda z tych prób całościowego przedstawienia historii UW należała do epoki, w której powstawała: była zależna od aktualnych tendencji historiograficznych, badawczego warsztatu autorów, oczekiwań potencjalnych czytelników, sytuacji politycznej. Wydaje się oczywiste, że warto było wydać nową historię Uniwersytetu Warszawskiego. Po pierwsze dlatego, że poprzednia narracja kończy się w 1939 r. – obecnie rozszerzono ją o kolejne trzy etapy dziejów uczelni: okupację niemiecką, PRL i III Rzeczpospolitą. Po drugie, wykroczono poza dotychczasowe ustalenia, przygotowując historię, która w większym stopniu odpowiada oczekiwaniom współczesnego czytelnika. W ciągu ostatnich 30 lat znacznie zmieniły się świat, Polska, badania historyczne, wiedza na temat przeszłości uniwersytetów, a także zainteresowania odbiorców prac z dziedziny historii.

Podstawą każdej historii uniwersytetu muszą być jego dzieje jako instytucji. Nie zaniedbując tej problematyki, zespół autorów Dziejów Uniwersytetu Warszawskiego możliwie szeroko potraktował też inne aspekty. Przede wszystkim autorzy stworzyli plastyczne portrety społeczności pracowników i studentów UW, uznając, że zwłaszcza ci ostatni zasługują na to, aby znaleźć się na bardziej eksponowanym miejscu, niż to bywało w starszych pracach. Funkcjonowanie każdej uczelni zależy też w jakimś stopniu od sytuacji politycznej, a w przypadku Uniwersytetu Warszawskiego aspekt ten był szczególnie istotny, zważywszy na dramatyzm dziejów Polski w ostatnich dwóch stuleciach. Dlatego nowe Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego opowiadają również historię stosunków uczelni z władzami politycznymi.

 

 

CYKL PORTRETY UCZONYCH. PROFESOROWIE UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

 

 

prezentacja_wydawnictwa_gr2

 

Seria jubileuszowa obejmuje m.in. sześć woluminów esejów biograficznych o wybitnych uczonych – profesorach Uniwersytetu Warszawskiego, którzy wyróżnili się osiągnięciami badawczymi oraz odegrali znaczącą rolę w życiu uczelni. Jest to zbiór tekstów o ludziach wyjątkowych, których działalność naukowa, praca dydaktyczna i organizacyjna pozostały w pamięci szeroko pojmowanego środowiska naukowego. Ich wybór nie był łatwy i wymagał wielu konsultacji.

Bohaterowie tekstów reprezentują wszystkie dziedziny nauki obecne na Uniwersytecie Warszawskim: humanistyczne, społeczne, ścisłe, przyrodnicze, medyczne i artystyczne. Zamierzeniem autorów publikacji nie było stworzenie zbioru zwięzłych biogramów typu słownikowego, lecz przybliżenie zainteresowanym czytelnikom postaci najwybitniejszych przedstawicieli środowiska uniwersyteckiego. Dlatego teksty mają zróżnicowany charakter: zarówno eseistyczny czy wspomnieniowy, jak i bardziej naukowy. Część z nich powstała specjalnie na potrzeby tego wydawnictwa, wiele było pisanych przez bliskich współpracowników danego uczonego, niektóre są przedrukami wcześniejszych publikacji.

Przy każdym eseju zamieszczono także standardowy biogram.

 

 

NAUKI ŚCISŁE I PRZYRODNICZE NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM, red. nauk. Andrzej Kajetan Wróblewski

 

Historia nauk ścisłych i przyrodniczych w Uniwersytecie Warszawskim składa się z ośmiu części dotyczących dziejów badań i najważniejszych osiągnięć w astronomii, naukach biologicznych, chemii, fizyce, geografii, matematyce, naukach geologicznych i naukach medycznych. Ich autorami są znakomici badacze, znawcy historii swych dziedzin.

 

prezentacja_wydawnictwa_gr4

 

Każda z części obejmuje dzieje dziedziny w całym dwóchsetleciu działalności uczelni warszawskiej, w paru przypadkach sięgając nawet okresu przed rokiem 1816, kiedy w Warszawie istniały Szkoła Prawa i Szkoła Lekarska, przekształcone potem w wydziały Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Prezentowane teksty zawierają też informacje biograficzne o wybitnych uczonych reprezentujących nauki ścisłe i przyrodnicze.

 

 

Danuta Jackiewicz, UNIWERSYTET WARSZAWSKI I FOTOGRAFIA 1839–1921

 

Dwujęzyczna (polsko-angielska) bogato ilustrowana publikacja stanowi próbę ukazania związków między dziejami Uniwersytetu Warszawskiego a rozwojem fotografii – wynalazku o fundamentalnym znaczeniu dla powstania nowej cywilizacji wizualnej. Przyjęty zakres chronologiczny obejmuje okres między rokiem 1839, kiedy w Paryżu ogłoszono wynalezienie dagerotypii i kiedy pierwsze dagerotypy wykonano również w Polsce, a rokiem 1921, gdy sytuacja Uniwersytetu, odrodzonego podczas I wojny światowej, została ostatecznie ustabilizowana po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej.

 

prezentacja_wydawnictwa_gr5

 

Publikacja z jednej strony prezentuje najstarsze fotograficzne wizerunki osób tworzących historię uczelni oraz wygląd gmachów na terenie uniwersyteckim w omawianym czasie, z drugiej – zawiera refleksję nad genezą rozwoju fotografii w Warszawie i udziału w tym procesie środowiska uniwersyteckiego. Warto zaznaczyć, że już na początku lat pięćdziesiątych XIX stulecia, naukowcy wywodzący się z Uniwersytetu Warszawskiego uznawali fotografię za przydatny instrument badawczy. Książka jest podzielona na dwie części. Obszerny esej, ilustrowany kilkudziesięcioma rycinami, poświęcono początkom fotografii oraz związkom nowego medium z Uniwersytetem Warszawskim. W części albumowej znalazło się ponad 100 fotografii (wraz z obszernymi opisami) ukazujących portrety profesorów i studentów, budynki służące Uniwersytetowi Warszawskiemu oraz ważne wydarzenia historyczne związane z uczelnią.

 

 

Robert Gawkowski, POCZET REKTORÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

 

Poczty rektorów wydało już kilka polskich ośrodków akademickich (Łódź, Wrocław, Szczecin, Poznań), a w samej Warszawie – Politechnika Warszawska i Warszawski Uniwersytet Medyczny. Pod tym względem Uniwersytet Warszawski wyraźnie ustępował innym. W opracowaniach dotyczących historii UW o wielu rektorach nie było ani słowa, o innych – tylko lakoniczne wzmianki. W zestawieniach rektorów pomijano okres Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego, a przecież 11 rosyjskich profesorów, czy tego chcemy, czy nie, pełniło funkcje rektora. Wprawdzie ukazywały się rektorskie biografie (niepełne, bez rektorów rosyjskich) w uczelnianych periodykach, a nawet w formie broszury, jednak zwykle powielano w nich wiedzę z dobrze znanych encyklopedii i słowników. Niniejszy Poczet Rektorów wypełnia więc istotną lukę w naszej wiedzy o najważniejszych postaciach Uniwersytetu Warszawskiego.

 

prezentacja_wydawnictwa_gr3

 

Autor wykonał ogromną pracę archiwalną, czerpiąc informacje m.in. z teczek personalnych przechowywanych w Archiwum Akt Nowych, Archiwum PAN, Archiwum Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Archiwum UW.

Teksty koncentrują się na okresie, w którym ich bohaterowie piastowali stanowisko rektora lub pracowali na UW. Przy tym autor starał się, by charakter człowieka nie zagubił się w gąszczu jego dokonań. Unikał zatem wyliczania wszystkich godności, medali, zaszczytów i funkcji, kreśląc w zamian żywe portrety interesujących osobowości warszawskiego środowiska naukowego.

 


 

INNE PUBLIKACJE JUBILEUSZOWE

 

NASZ UNIWERSYTET. WSPOMNIENIA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Publikacja zawiera wspomnienia kilkudziesięciu pracowników Uniwersytetu Warszawskiego związanych z uczelnią od ponad 50 lat. Każdy z autorów prezentuje swój wydział i jego specyfikę, ale wspólnym elementem wielu opowieści są wydarzenia przełomowe zarówno w dziejach uczelni, jak i w skali całego kraju. Na temat historii Uniwersytetu Warszawskiego powstało już wiele opracowań. Jednak w niniejszym tomie zawarte są informacje, których próżno szukać w oficjalnych źródłach: barwne anegdoty, osobiste wspomnienia o wybitnych ludziach i ważnych miejscach – jednym słowem – kawał żywej historii Uniwersytetu.

 

prezentacja_wydawnictwa_gr6

 

Tadeusz Cegielski, GŁOWA. OPOWIEŚĆ NOCY ZIMOWEJ

Rok 1821. Dyrektor Teatru Narodowego, a zarazem profesor Uniwersytetu, Ludwik Osiński, ma nie lada kłopot. Martwi się, czy rosyjska cenzura nie zdejmie mu nowego przedstawienia, a w dodatku w jednej z lóż teatralnych ktoś podrzucił tajemniczą czaszkę i umieścił w niej starą monetę…

 

prezentacja_wydawnictwa_gr7

 

Kolejna powieść kryminalna autorstwa znakomitego historyka, profesora Tadeusza Cegielskiego sprawnie łączy postaci i wydarzenia historyczne z fikcyjnymi. Akcja rozgrywa się w dwóch planach czasowych: współcześnie i w latach 20. XIX w. Autor kreśli sugestywny obraz Warszawy pod rosyjskim panowaniem, a że powieść powstała z okazji jubileuszu dwóchsetlecia Uniwersytetu Warszawskiego, tłem wydarzeń jest w dużej mierze Uniwersytet, bohaterami zaś – profesorowie i studenci. Jak na porządną powieść kryminalną przystało, mamy tu tajne bractwa, rosyjskich szpiegów, nie zabrakło też wątku romantycznego.

Główna intryga, mająca swój początek w niezwykłym darze ofiarowanym w 2015 roku Muzeum Uniwersyteckiemu przez spadkobierców profesora Jana Milego, prowadzi czytelnika przez XIX-wieczne dochodzenie w sprawie tajemniczego ciała bez głowy, aż do konspiracyjnego Bractwa Jutrzenki, stawiającego sobie za cel przywrócenie wolności w krajach zniewolonych układami Kongresu Wiedeńskiego oraz Świętego Przymierza…

 

UNIWERSYTECKA KSIĄŻKA KUCHARSKA

Uniwersytecka książka kucharska to dziełko w swoim gatunku nietypowe. Z jednej strony, jak każda książka kucharska, prezentuje przepisy. Można się więc z niej dowiedzieć, jak przygotować potrawy tradycyjne (pierogi z kapustą i grzybami) oraz egzotyczne (makaron po koreańsku), dania z niecodziennych składników (na przykład ze… stokrotek) czy ciekawe dodatki (pieprz ziołowy).

 

prezentacja_wydawnictwa_gr8

 

Ponieważ jednak książka powstała ze szczególnej okazji, jaką jest jubileusz UW, zawiera też krótkie teksty opowiadające o kulinarnych tradycjach uczelni (jak jadali profesorowie i studenci w XIX i w XX w.) oraz o tradycjach kulinarnych w ogóle (na przykład jak jadali starożytni Rzymianie).

Dodatkową ciekawostkę stanowi fakt, że autorami przepisów są ludzie związani z UW, zajmujący różne stanowiska i zatrudnieni w różnych uczelnianych jednostkach: rektorzy, profesorowie, pracownicy administracyjni… Książka w lekkiej, nierzadko zabawnej formie opowiada więc nie tylko o kuchni, ale też o ludziach Uniwersytetu, pozwalając poznać ich od innej, czasem zaskakującej strony.

 

Opowieści dr. Roberta Gawkowskiego o uniwersyteckich kulinariach można posłuchać w audycji Czwórki Polskiego Radia pt. Od wieków całe UW gotuje i wozi słoiki.

 


 

Wykaz publikacji jubileuszowych dostępnych w księgarni internetowej Wydawnictw UW.

 

Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego 1816-1915

Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego 1915-1945

Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego po 1945

Poczet Rektorów Uniwersytetu Warszawskiego

Nauki ścisłe i przyrodnicze na Uniwersytecie Warszawskim

Uniwersytet Warszawski i fotografia 1839-1921. Ludzie, miejsca, wydarzenia

Portrety Uczonych. Profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego 1816-1915

Portrety Uczonych. Profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego 1915-1945, A-Ł

Portrety Uczonych. Profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego 1915-1945, M-Ż

Portrety Uczonych. Profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego po 1945, A-K

Portrety Uczonych. Profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego po 1945, L-R

Portrety Uczonych. Profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego po 1945, S-Ż

 

Nasz Uniwersytet. Wspomnienia pracowników Uniwersytetu Warszawskiego

Głowa. Opowieść nocy zimowej

Uniwersytecka książka kucharska

 

Wszystkie publikacje dostępne są także w księgarni LIBER przy ul. Krakowskie Przedmieście 24.